17 de febr. 2011

Any nou lunar - Año nuevo lunar - Lunar New Year - 설날

El passat 3 de febrer es va cel·lebrar a Corea (i a uns quants més països asiàtics com Xina, i Japó, Vietnam...) l'any nou del calendari lunar. Enguany és l'any del conill, que simbolitza abundància i saviesa.

Els coreans cel·lebren el 설날 (pronucniat 'Seollal') durant el mateix dia d'any nou (res de festes ni comptes enrera la nita abans). En general els coreans van 'al poble', fora de la capital, a la casa dels avis o avantpassats per retre'ls homenatge. Dies abans preparen menjar en abundància per a tota la família. Un cop presentat el mejar a la taula per donar la benvinguda als difunts avantpassats, es fa el gran dinar, on un dels plats que no poden faltar és el 떡국 (tteok kuk=sopa de pasta d'arròs), que representa que quan la mengem, envellim un any. I després del dinar, toquen les corresponents reverències davant dels adults per després rebre el 새배돈 ('sae bae ton'=propina d'any nou), i uns quants sermons consells d'any nou i per una vida pròspera.


떡국

Dinar d'any nouDepenent de la família, i si hi ha nens, es jugen a jocs tradicionals com el Iutnori, fins la tarda. Que llavors és hora de marxar a visitar altres familiars. Enguany, l'any nou ha estat un període llarg de vacances, ja que el propi dia d'any nou va caure en dijous, sent dies de pont el dimecres i el divendres, empalmant amb el cap de setmana, i segons quines empreses, donant de festa el dilluns i dimarts d'aquella mateixa setmana. Una sort, ja que rarament els coreans poden gaudir de tants dies de festa seguits.


Menjar pels ancestres

Reverència als avantpassats


Avui dijous 17 de febrer és el 대보룸 (daeborum=primera lluna plena de l'any). Una dia important pel coreans, tot i no ser festivitat laboral. És tradició menjar algun fruit sec amb closca, com anous, o cacauets, ja que al trencar la closca, el soroll espanta els mals esperits (tot i que altres versions diuen que és per mantenir les dents sanes durant l'any), també és típic anar a la muntanya i veure com surt la lluna. Es diu que el primer en veure-la tindrà sort tot l'any, i sovint la gent al veure la lluna demana un desig.

L'Helena s'ha currat un article més extens sobre l'any nou coreà, val la pena fer-hi un cop d'ull!

-----

El pasado 3 de febrero se celebró en Corea (y unos cuantos más países asiáticos como China, y Japón, Vietnam ...) el año nuevo del calendario lunar. Este año es el año del conejo, que simboliza abundancia y sabiduría.


Los coreanos celebran el 설날 (pronucniado 'Seollal') durante el mismo día de año nuevo (nada de fiestas ni cuentas atrás la noche antes). En general los coreanos van 'al pueblo', fuera de la capital, a casa de los abuelos o antepasados para rendirles homenaje. Días antes preparan comida en abundancia para toda la família. Una vez presentado la comida en la mesa para dar la bienvenida a los ancestros difuntos, se hace el gran comida, donde uno de los platos que no pueden faltar es el 떡국 (tteok Kuk = sopa de pasta de arroz), que representa que cuando la comemos, envejecemos un año. Y después de la comida, tocan las correspondientes reverencias ante los mayores para luego recibir el 새배돈 ('sae bae tu' = aguinaldo de año nuevo), y unos cuantos sermones consejos de año nuevo y para una vida próspera.

Dependiendo de la familia, y si hay niños, se juegan a juegos tradicionales como el Iutnori, hasta la tarde. Entonces es el momento de visitar a otros familiares.

Este año, el año nuevo ha resultado ser unos días de vacaciones, ya que el propio día de año nuevo cayó en jueves, siendo días de puente el miércoles y el viernes, empalmando con el fin de semana, y según en qué empresas, dando de fiesta el lunes y martes de esa misma semana. Una suerte, ya que raramente los coreanos pueden disfrutar de tantos días de fiesta seguidos.

Hoy jueves 17 de febrero es el 대보룸 (daeborum = primera luna llena del año). Un día importante para los coreanos, aunque no es festividad laboral. Es tradición comer algún fruto seco con cáscara, como nueces, o cacahuetes, ya que al romper la cáscara, el ruido asusta a los malos espíritus (aunque otras versiones dicen que es para mantener los dientes sanos durante el año), también es típico ir a la montaña y ver como sale la luna. Se dice que el primero en verla tendrá suerte todo el año, y a menudo la gente al ver la luna pide un deseo.

-----

Last February 3rd was Lunar New Year in Korea (and in a few more Asian countries like China, Japan, Vietnam...). This year is the Year of the Rabbit, symbolizing wealth and wisdom.

Koreans celebrate 설날 (pronounced 'Seollal') on the same New Year's Day (this means no parties or countdowns the night before.) In general, Koreans go the countryside, outside the capital city, to grandparents or ancestors hometown to honor them. From a few days before, families prepare abundant food for the whole family. After presenting the food on the table to welcome death ancestors, it's time for the big meal, where one of the main dishes is 떡국 (tteok Kuk = rice cake soup), which represents that when we eat it, we become one year older. And after lunch, it's time to bow to parents and grandparents and then receive the 새배돈 ('sae bae your' = New Year money), and a few New Year's lectures and tips for a prosperous life.
  
Depending on the family, and if there are children, they play traditional games such as Iutnori, until the evening. Then it's time to pay a visit to other relatives.

This year, the new year had been quite long vacation days, because New Year's Day was on Thursday, with days of vacation on Wednesday and Friday, connecting to the weekend, and depending on some companies, giving holiday on Monday and Tuesday of that week. Many Koreans were happy, in Korea it's quite hard to get that long vacation days in a row.

Today Thursday February 17th is the 대보룸 (daeborum = first full moon of the year). An important date for Koreans, but not a holyday. Tradition says to eat a nut with shell, such as walnuts or peanuts, and that by breaking the shell, the noise scares off evil spirits (although other versions say it is to keep teeth healthy during the year), it is also typical to go to the mountain to see the moon. It is said that the first person to see it will be lucky all year, and people often while seeing the moon can ask for a wish.
 

----- 

지난 2월 3일에 새해날 였어요. 올해 토끼,  부와 지혜 상징해요.

한국인 같은 설날 설날 기념해요 (그 전에는 파티나 카운트 다운 밤을 안해요). 보통 한국사람들은 시골에, 서울밖에,
조부모님 고향에 명예하러 가요. 며칠전부터 가족들이 많이 음식을 준비해요. 식닥에서 선조한테 음식을 소개해요. 다음에 우리는 먹어요. 음식중에서 특별한 음식있어요. 떡국이라는 그것을 먹을 우리 일년 나이가 것을 의미해요. 그리고 점심 식사 후에, 부모님이나 조부모에게 새배하고 덕담 조언 듣고 새배돈을 받아요. 

가족에따라서 아이들도 있으, 그들 저녁 때까지, 윳놀이와 같은 전통적인 게임 재생할 수 있습니다. 그다음에는 다른 친척 방문 지불하는 시간이에요.
 올해 설날 목요일이라서, 수요일하고 금요일도 휴가됐어요. 그리고 주말에도 쉬었고 어떤 회사들이 지난 월요일하고 화요일도 휴가 줬어요. 많은 한국사람 보통 이런연속되는 휴가 없어서 행복해졌어요.

오늘은 2월 17일 대보름 이에요. 휴가 안이지만 한국사람한테 중요한 날 이에요. 전통적으로 호두나 땅콩을 먹고 껍질 깨고함으로 이큰 소리때문에 나쁜귀신들 나가요 (근데 다른 말 1년동안 이빨 건강 위해서다고해요). 그리고 보통사람들 처음 보름달을 보고싶으니까 등산하러가요. 보름달을 보면 소원을 빌얼 수 있어요.

7 de febr. 2011

5 anys de Bits & Beats - 5 años de Bits & Beats - 5 years of Bits & Beats - 비트스안비트스의 5년Fa tots just 5 dies que aquest blog va fer 5. Cinc anys!!! Recordo el títol que vaig posar a la primer entrada del blog: Play! Fent referència a prémer el botó d'inici de reproducció musical. Al llarg d'aquests cinc anys el contingut del blog ha anat variant, afegint altres temes, interessos i experiències, però crec que la paraula 'play' encara defineix aquest blog. No només per la vessant musical, sinó que ara visc un moment i una edat en què entre altres coses, m'estic divertint, així que seguim amb 'play' aquesta vegada ampliant el significat a 'a jugar!'

Tot i haver reduït la freqüència de publicació, segueixo motivat i escribint sobre temes diversos. En fin, els que llegiu el blog ja hi deveu estar acostumats. Gràcies a tots pel vostre temps i comentaris!

Per cel·lebrar-ho, inicio una nova etapa afegint l'espanyol als idiomes del blog. Tot i que teniu disponible la traducció via Google (que és bastant dolenta segons quines expressions i idiomes es tradueixin), m'agrada aportar la meva pròpia traducció i les meves expressions.

-----

Hace 5 días que este blog cumplió 5 años. Cinco años!!! Recuerdo el título que le puse a la primera entrada del blog: Play! Haciendo referencia a apretar el botón de reproducción musical. A lo largo de estos cinco años el contenido del blog ha ido variando, añadiendo otros temas, intereses y experiencias, pero creo que la palabra 'play' todavía define este blog. Ya no sólo por la vertiente musical, si no que ahora vivo un momento y una edad en la que, entre otras cosas, me estoy divirtiendo, así que seguimos con 'play', esta vez ampliando el significado a 'a jugar!'

Aunque haya reducido la frecuencia de publicación, sigo motivado y escribiendo sobre temas variados. En fin, los que leéis el blog ja debéis estar acostumbrados. Gracias a todos por vuestro tiempo y comentarios!

Para celebrarlo, empiezo una nueva etapa añadiendo el español a los idiomas del blog. Aunque tengais disponible la traducción vía Google (que es bastante mala según qué expresiones e idiomas se traduzcan), me gusta aportar mi propia traducción y mis propias expresiones.

-----

5 days ago, this blog turned 5. Five years!!! I remember the title of my first post: Play! Referring to pushing the button like in a music player. During all these 5 years the content of this blog has been changing, adding other topics, interests and experiences, but I think that the word 'play' still fits on it. Not only for the musical meaning, but also because of the moment in my life im living now, among other things, I'm enjoying and having fun, so let's keep the 'play', this time expanding the menaing to play, like children play around, play!

Even though i reduced the frequency of publishing, i'm still motivated and writting about many topics. Well, that ones who read this blog must be already used to it. Thanks to everyone for your time and comments!

To celebrate it, I start a new age adding spanish to the languages of the blog. Even though you have Google translator (quite bad depending wich expressions and languages used on it), I like to give my own translation and use my own expressions.

-----

5일전에 이블로그 5살 됐어요. 5살!!! 첫 번째 글을 쓰기 아직 기억해요: play! 음악 플레이어의  버튼 처럼. 5년동안 블로그 내용이 여러 가지 주제대해 쓰고 새 주제 많이도 첨가했어요, 근데 'play'단어 아직 이블로그의 용도  정의해요. 음악대해뿐만아니라 요즘에 내 생활에 순간을 넘기고있으니까. 너무 즐겁고 재미있게 살고있어서, 계속 'play' 하자! 지금 확장 의미로 '놀자!'

쓰기 줄이더라도 아직 재미있게 쓰고싶어요. 독자들 익숙하지않아요? 여러분 시간하고 논평써줘서 고맙다는 말하고싶어요!

축하위해 오늘은 기간 시작해서 이블로그에 스페인어를 첨가해요. 구글 번역기 있더라도 (번역기 안좋은 것 같아요), 난 내 자기 번역이랑 관용구썼으면 줗겠어요.


6 de febr. 2011

Acte solidari a Hongdae

A finals del mes de gener, vaig assistir a un acte benèfic al barri de Hongdae. Hongdae és el nom abreviat de Hongik Dehakyo, o Universitat de Hongik. És popular per les seves carreres de belles arts, música, disseny i arquitectura. La zona de Hongdae està plena petites botigues de joves dissenyadors, bars i locals de música en viu, i escoles d'art. L'escena nocturna a Hongdae és també famosa per la quantitat de joves que s'hi mouen per anar als bars i clubs de música no només comercial sino també independent. Un barri amb una cultura underground on s'hi cultiven tendències diferents al que sembla una societat on tothom fa el mateix. En fi, una visita obligada quan es va a Seül, i un lloc del qual per molt que hi vagi no deixa de sorprendre'm.


Play for justice @ Hongdae

Media for justice @ Hongdae

Hongdae flea market

Però no tot és festa i diversió. El mes passat, la Universitat de Hongik va fer fora el personal de neteja (format majoritàriament per dones i homes bastant grans) perquè l'empresa de neteja es queixava del salari (per sota el mínim legal) que estaven cobrant. (Uns 750.000 wons al mes, 500 euros al canvi), i una mísera quantitat destinada a dietes. L'administració de la universitat, els va fer fora per buscar una empresa que li resultés encara més barata. Sabent això, els estudiants es van agrupar i van organitzar un acte benèfic per ajudar als avis que s'havien quedat al carrer, i reivindicar la seva readmissió i un salari digne. Al bell mig del Hongdae Kongwon (Hongdae Park) es va muntar un petit mercat on la gent aportava articles de segona mà, i els beneficis anirien directes als afectats. També es podia participar a diverses activitats, dards, trencar fustes amb un cop de mà (on més d'un hi escrivia el nom de l'actual president del govern Lee Myung Bak), menjar, i com no, actuacions musicals.

Darts for justice


Em va cridar l'atenció l'afluència de gent, i segons vaig entendre, la notícia s'havia escampat via Twitter. És increïble com de ràpid s'està estenent entre la societat coreana! Inclús vaig arribar a veure gent amb un cartró en forma de cor (al més pur estil 'abrazos gratis-free hugs´) on la persona que el portava deia 'follow me @...´. També hi havia càmeres d'alguns mitjans, i un dels presentadors de l'acte, al veure que jo era l'únic estranger em va fer sortir davant de tothom, preguntant-me què em semblava tot allò, i agraïnt-me la participació regalant-me un 핫팩 (hot pack), una mena de bossa que amb el fregament s'escalfa i serveix per mantenir calentes les mans si ens la posem a la butxaca, o altres parts del cos. Molt populars a Corea i altres països asiàtics on hi fa fred.

Children on pink


Actualment la situació del personal de neteja ha millorat, s'ha constituit una mena de sindicat, han estat readmesos i els han pujat el sou. És un bon exemple de solidaritat per part dels estudiants, i ja s'ha fet ressò a altres universitats amb situacions similars.